ecshop商品详情页显示供货商

2012-05-04 阅读:2596 来源:模板屋

ECSHOP供应商插件,ECSHOP供货商插件 供货商入驻商城插件 ECSHOP供应商入驻:http://www.ecshop119.com/goods-64.html

如何在ecshop商品详情页面显示该商品的供货商?

 

注:以下修改适用于ecshop2.7.2,其他版本未做测试。

1)、
首先需要修改程序文件,将供货商读取出来,然后赋值给模板
打开文件 /goos.php,


 

 

 

$smarty->assign('goods',              $goods);

上边增加以下代码
if($goods['suppliers_id'])
  {
   $goods['suppliers_name']=$db->getOne("select suppliers_name from ".$ecs->table('suppliers')." where suppliers_id=".$goods['suppliers_id']);
  }

2)、

然后修改模板文件,将供货商显示出来,下面以ECSHOP官方默认模板为例进行讲解

打开 /themes/default/goods.dwt 文件
在你想显示供货商的地方加入下面代码
<!--{if $goods.suppliers_name } 供货商(www.ecshop119.com )-->
      <li class="padd" >
      <strong>供货商:</strong><font class="shop">{$goods.suppliers_name}</font>
      </li>
      <!--{/if}-->

2596
本文模板屋原创地址:https://www.ecshopkf.com/ecshopjc-546.html © 模板屋版权所有 转载时必须以链接形式注明出处。
更多ECSHOP教程