ECSHOP后台订单里加入商品到订单时提示库存不足请重新选择BUG解决

2020-12-18 阅读:1807 来源:模板屋
ECSHOP教程网讲解下ECSHOP后台给订单商品信息编辑里面添加商品时提示库存不足请重新选择的BUG问题,ecshop所有版本包含ecshop4.0版本中都出现了这个bug官方未修复,原因是ecshop在ajax调用商品的时候,把一个单选属性默认为了非单选属性,才导致了无法读取商品库存数,因此就会一直提示库存不足,请重新选择的BUG问题。这个BUG问题的解决办法如下:
打开后台templates文件夹里的order_step.htm文件,搜索找到如下代码
else
{
attrHtml += result.attr_list[i][0].attr_name + ': ' + result.attr_list[i][0].attr_value + '
';
}

修改成如下代码


else
{
if (result.attr_list[i][0].attr_type == 1)
{
attrHtml += result.attr_list[i][0].attr_name + '' + result.attr_list[i][0].attr_value + '
';
specCnt++;
}
else
{
attrHtml += result.attr_list[i][0].attr_name + ': ' + result.attr_list[i][0].attr_value + '
';
}
}
以上的BUG问题就解决了!
1807
本文模板屋原创地址:https://www.ecshopkf.com/ecshopjc-1071.html © 模板屋版权所有 转载时必须以链接形式注明出处。
更多ECSHOP教程